ÜRÜN BELGELENDİRME

A- A A+
ÜRÜN BELGELENDİRME

Ürün belgelendirme; ürününüzün ya da hizmetinizin ilgili standartlara veya pazar gerekliliklerine uygunluğunun kontrolüdür. Bu bazı pazarlarda zorunlu, bazılarında ise gönüllüdür. Doğru pazara doğru belgeyle çıkmak kritik bir konudur.

Ürün güvenliği ve ürün kalitesi global pazarlarda rekabet avantajı sağlayan önemli iki unsurdur. Ürün güvenliği ürünlerinizin global pazara giriş yapabilmesi için bir ön koşul teşkil ederken, ürün kalitesi ürününüzün piyasada mevcut diğer ürünlerden olumlu yönde farklılık göstermesine yardımcı olmaktadır.

Farklı uygulamalarda kullanılan 1000'den fazla ürün belgelendirme işareti vardır. Bazı pazarlarda ürünlerin ilgili işaretleri taşıması zorunludur. Aksi takdirde çok büyük yasal yaptırımlarla ve tazminatlarla karşılaşılabilir.

Gönüllü ürün uygunluk işaretleri ürünlerinizin pazar payını arttırmada ve müşterilere ve tüketicilere güven verme konusunda en büyük yardımcılardandır.

Bir ürünün belgelendirilmesi, ürünün özel standartlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Gerek üretici için ürün güvencesi, gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması, kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür.

Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış, özellikle gümrük kapılarında ürünlerin uzun süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır. ICAS, ürün belgelendirme hizmeti ile ürünün tasarım ve gelişim aşamalarında teknik destek verir, ürünün ilgili direktiflerine uygunluğunu kontrol eder. Uygunluk sürecine rehberlik ederek üreticinin güvenli planlama yapmasını sağlar, Ar-ge ve test maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlar.

CE MARKALAMA

CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konusunda oluşturulmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlarına uygun olduğunu gösterir. Ürün direktifleri; hangi ürünün ne tür temel şartları karşılaması gerektiğini ve/veya hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler.

CE işareti ile ilgili yönetmelikler ve standartlar ürünün güvenliği ile ilgili şartları tanımlamıştır. Performans şartları gereksinimler içinde yoktur. CE işareti taşıyan bir ürün, ilgili AB Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinin Temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını gösterir. Her Yönetmelikte bulunan temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri (Zorunlu Koşullar) bu kapsama giren tüm ürünler tarafından karşılanmak zorundadır. Zorunlu koşullar İnsan sağlığı ve güvenliği, çevre, evcil hayvanlar ile dost ürünlerin piyasada bulunması için hazırlanmıştır.

CE için tanımlanmış ürün gruplarına ait uyum süreçleri ürün gruplarının tabi olduğu Bakanlıklar, diğer kamu kurumları ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca sürdürülmüştür.

Dış ticaret açısından, bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. İç pazar açısından ise, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş, ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün bulunmamaktadır.

CE İŞARETİ NASIL KULLANILIR?

“CE İşareti”nin nasıl kullanılacağı, ürüne nasıl iliştirileceği ürünlerin ilgili direktifinde belirtilmektedir.

Ürünlerin CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;

  • Düşük riskli ürünler: Birçok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. 
  • Yüksek riskli ürünler: Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.

CE işaretlendirme aşamaları

1. Adım Ürünün tanımlanması Ürünün hangi direktifler kapsamında yer aldığının belirlenmesi Standartlar var mı? Ulusal standartlara uygun mu? Ürün standartlara uygun mu? Yetkili kurumun müdahalesine gerek var mı?

2. Adım Kalite Sistemine gerek var mı? Uygulanacak Avrupa Direktifleri ve harmonize Avrupa standartları belirli mi?

3. Adım Teknik Dokümantasyon İmalatçının Uygunluk Deklarasyonu AT Model/Tip Sertifikası

4. Adım CE markasının ürüne vurulması (Yetkili kurum numarası ile veya numarasız)

5. Adım Kalite Yönetim Sistemi içinde ürünün denetlenmesi

6. Adım Ürünün çıkacak yeni standartlara veya değişikliklere göre doğrulanması.

Ürün Güvenliği ve Direktifler;

     Ülkemizde ilgili Bakanlıklar ürün güvenliği için Avrupa Birliği’nin direktiflerini mevzuat olarak uyumlaştırarak yürürlüğe koymuştur. Bu direktifler kapsamına giren ürünlere piyasaya sürülmeden önce CE işareti iliştirilmesi gereklidir.