Üst Yönetimin Beyanı

A- A A+

Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş. 18/11/1960 tarih ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu’na 11.10.2014 tarihli 662 sayılı KHK’nın 42. Maddesi ile eklenen Ek 2. Maddesi ve 07.04.2014 tarihli ve 2014/6729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile anonim şirket kurulmuştur. Kanun ile kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde hizmet veren tüm birimler arasında idari ve mali bağımsızlığı sağlayacak şekilde bir yapılanma mevcuttur. Farklı faaliyetler yürüten birimlerin yönetimleri, faaliyetlerine ilişkin teknik kararlarda birbirlerinden bağımsızdır.

Kurumumuzun tüm faaliyetleri; bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalınarak yürütülür. Şirketimizce sunulan tüm hizmetler, ayrımcı olmadan hizmetten faydalanan kişi, kurum veya kuruluşların konumuna, büyüklüğüne, herhangi birlik ya da gruba üye olmasına, almış olduğu belge sayısına, Şirketimize sağladığı mali katkıya bağlı olmaksızın ve mali açıdan engelleyici ya da kolaylaştırıcı ayrım yapmaksızın eşit ve tarafsız olarak sunulur.

Şirketimizin tüm faaliyetlerinde; teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulmuştur. Bu kararlara hiçbir kişi, kurum veya kuruluş etki edemez. Personelimiz yetkinlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunamaz. Hizmetler icra edilirken edinilen müşteri bilgileri ve tescilli hakların üçüncü taraflarla paylaşılmasına ve uygunsuz kullanımına izin verilmez.

Verilen hizmetlerde, ICAS’ın kusurundan kaynaklanan ve müşteri aleyhine olan maddi zararlar taahhütleri nispetinde tazmin edilir. Tüketicinin korunması, paydaşlarımızın memnuniyeti ve kalitenin yaygınlaştırılması asıl hedefimizdir. Yürütülen hizmetler sonucunda oluşabilecek üçüncü taraf zararlarının tazmini için yeterli mali kaynaklar sağlanmaktadır.

Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerden biri veya bir kaçı kapsamında, hizmet talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara verilen hizmetin tüm aşamalarında ICAS ile çıkar çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda gerekli işlemler başlatılır, bu işlemler sonucu talep edilen hizmet verilmeyebilir.

Şirketimizce gerçekleştirilen tüm uygunluk değerlendirme hizmetleri ile ilgili kararlar Şirketimiz tarafından gerçekleştirilir ve bu kararlardan Şirketimiz sorumludur.

Personelin ücretleri, Şirketimizce sunulan hizmetlerin sayısından, bu faaliyetlerin sonuçlarından ve elde edilen gelirden bağımsızdır. Kalite yönetim sisteminin oluşturulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereken tüm kaynaklar temin edilir.

Kalite yönetim sistemi içerisinde yer alan dokümanlara sorumlulukları çerçevesinde tüm personelin uyması zorunludur. Yönetim Temsilcileri politika, kalite yönetim sistemi uygulanması ve kaynaklarla ilgili hususlarda üst yönetim kademesine doğrudan ulaşabilir.

  Yönetim Kurulu Üyesi   Veysel TÜRKEL