6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca; aşağıda yer alan veri sorumlusu kimliğiyle ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME SERVİSİ A.Ş. tarafından işletilen www.icasservice.cominternet sitesini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlama hususuna Şirketimiz özel önem göstermektedir.

   

  ·        ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME SERVİSİ A.Ş. Dudullu OSB Mah. 3.Cad. No.13 Kat.4 Ümraniye – İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde bulunan (“ICAS” veya “Şirket”) Veri Sorumlusu olarak tanımlanmaktadır.

   

  İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile; (1) Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

   

  1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

  İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizin Şirket tarafından korunması ve işlenmesi ile ilgili detaylı bilgilere; www.icasservice.com (“Web Sitesi”) internet adresinde yer alan ICAS Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

  TOPLANABİLECEK KİŞİSEL VERİLER

  Aşağıda ICAS tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

  • Kimlik Bilgisi
  • İletişim Bilgisi
  • Kullanıcı Bilgisi
  • Çalışan Adayı Bilgisi
  • Kullanıcı İşlem Bilgisi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi
  • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

  İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Kurum tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

  • Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
   • Hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi yükümlülüklerin ifası, resmî kurumlarla iletişim, yetkili kurumlara bilgi verilmesi
   • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası
   • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası
   • Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
   • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
   • Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi
  • Talep ve şikâyet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
   • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikâyet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası
   • Sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi
  • Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
   • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
  • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
   • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
   • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

  Web Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz amaçlar doğrultusunda; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ile kuruluşlarına ve tedarikçilerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Web Sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda yer verilen amaçlar dâhilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine göre saklanmakta ve işlenmektedir.

  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet adresimizde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formu ile yapabileceğinizi hatırlatırız.

  KİŞİSEL VERİLERİNİN SAKLANMA SÜRESİ

  Şirketimiz, çalışanların kişisel verilerini işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

  VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

  Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Kurumumuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

  amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  1. ÇEREZ POLİTİKASI

  Web Sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

  ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

  İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
  • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
  • İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

  İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

  Oturum Çerezleri (SessionCookies)

  Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

  Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

  Kalıcı Çerezler (PersistentCookies)

  Kalıcı çerezler Web Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

  Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Web Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

  Kalıcı çerezler sayesinde Web Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Web Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

  İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

  Kişiselleştirme Çerezleri (CustomizationCookies)

  Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

  Analitik Çerezler (AnalyticalCookies)

  Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

  ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

  Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

  AdobeAnalyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
  AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
  Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
  Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Google Chrome​http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
  Internet Explorer​https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  ​Mozilla Firefox​http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
  ​Opera​http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  ​Safari​https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

   

   

  1. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

  İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası 01.09.2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

  İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası Kurum’un internet sitesinde (www.icasservice.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

  ICAS,  gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen işbu politika Web Sitemizde ilan edilecektir.