ISO 55001 Varlık Yönetimi

  Varlık Yönetim Sistemi ve Sertifikalandırma

  Dünyada çok hızlı artan nüfus, teknolojik gelişmeler ve bunlara bağlı olarak artan ihtiyaçlar, bu ihtiyaçları karşılayacak varlıkları en uygun bir şekilde edinmeyi, sahip olunan varlıkları daha verimli kullanmayı ön plana çıkarmaktadır.  Bu temel ihtiyaç Varlık Yönetimini ve beraberinde her sektöre uygulanacak yöntem ve tekniklerin geliştirilmesini doğurmuştur.

  Modern Varlık Yönetimi 100 yılı aşkın bir süredir Finans dünyasında kullanılmakta, 1980’lerden itibaren kurum ve kuruluşlarca fiziksel varlıklarından azami değer üretmek üzere Varlık Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Hızla gelişen teknoloji, karmaşık yapılar, varlıkların entegre ve verimli yönetilmesindeki ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları yönetebilecek bilişim altyapısındaki gelişmeler ile, Modern Varlık Yönetiminin İngiltere, Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi ülkelerde ortaya çıkıp, uygulanması neticesinde çok önemli kazanımlar elde edilmekte, sahip olunan varlıklar optimum riskazami fayda ve en uygun maliyet dengesiyle yönetilmektedirler.

  Varlık Yönetimi alanında en güncel ve önemli kaynaklardan olan başta ISO 55000 Serisi Standartları çerçevesinde belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

  Dünyadaki örnekler dikkate alınarak oluşturulan bu model ile

  • Varlık temelli bütünsel yaklaşım,
  • Varlıkların katma değerini artırma,
  • Risk ve fırsatların etkin yönetimi,
  • Aktif ve verimli bakım onarım,
  • Proaktif yaklaşımla önleyici faaliyet,
  • Varlıkların optimum ömür devri yönetimi,
  • Maliyet risk ve performans optimizasyonu,
  • Sürekli iyileştirme,
  • Değişim yönetimiyle güncel olma,
  • İşletme maliyetlerinin asgari seviyeye çekilmesi sağlanır.

  Hızla gelişen teknoloji, kompleks yapılar, varlıkların entegre ve verimli yönetilmesindeki ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları yönetebilecek bilişim altyapısındaki gelişmeler, Varlık Yönetiminin olgunlaşma sürecini hızlandırmıştır. Bazı gelişmiş ülkeler Varlık Yönetimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek çok önemli kazanımlar elde etmiş, sahip oldukları doğal kaynakları optimum risk ve maliyet dengesiyle yönetmeyi başarmışlardır. Kurum ve kuruluşlarının ürettiği bilgi ve tecrübeyi tüm yapılara yaygınlaştırmak üzere yerel veya küresel yapılar kurmuşlardır. Küresel anlamda ortaya çıkan momentum neticesinde, Uluslararası standartlar 2014 yılında yayınlanmıştır.

  Bütün bu gelişmeler neticesinde günümüzde Varlık Yönetimi, ISO 55000 tarafından “Bir kuruluşun varlıklardan değer tahakkuk ettirmesi için giriştiği koordineli faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır. Tanım oldukça sade bir şekilde ifade edilmiştir ancak her kuruluş Varlık Yönetimini farklı seviyede uygulamaktadır. Temel anlamda varlıkları ile ilgili operasyonlarını değer oluşturmak üzere yazılı olarak takip eden her şirket bir seviyede Varlık Yönetimi gerçekleştirmektedir ancak yüksek seviyede olgunluğa ulaşmış olan şirketler varlıkları ile ilgili her türlü iç ve dış bilgiyi, kurumsal, sektörel ve bilimsel gelişmeler çerçevesinde değerlendirerek karar alırlar.

  Varlık Yönetiminin faydalarından bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Varlık temelli bütünsel yaklaşım sunar böylelikle;
   • Strateji & faaliyet uyumu sağlanır,
   • Optimum maliyet & fayda dengesi kurulur,
   • Kurumsal yetki ve sorumluluklarda farkındalık daha yüksek seviyelere çıkar.
  • Değişim yönetimini sistemselleştirir böylelikle;
   • Değişiklik yönetiminde kurumsal tutarlılık sağlanır,
   • Karar almada şeffaflık mümkün olur,
   • Doğru yatırımlarla daha etkin kaynak yönetimi sağlanır.
  • Risk ve fırsatların yönetimine yardımcı olur böylelikle
   • Risk merkezli düşünme kuruluşça benimsenir,
   • Fırsatları etkin ve zamanında değerlendirilmesi mümkün olur,
   • Önleyici yaklaşım ile riskler ortaya çıkmadan bertaraf edilebilir.
  • Yaşam döngüsünün optimizasyonu ile;
   • Toplam işletme maliyetinde azalma,
   • İşletme performanslarında iyileştirme ve
   • Etkin ve verimli bakım onarım planlaması yapılır.

  Varlık Yönetim Sistemlerinin temelinde değerler yatar. Kuruluş her şeyden önce paydaşlarını bir araya toplayarak kendisi için öncelikli değerleri belirlemelidir. Daha sonra ortaya koyulan değerler çerçevesinde planlama yapılması gerekir. Planlama çalışmalarının merkezinde ise her daim varlıklar bulunur. Varlıklar taşınmaz, altyapı ve ekipman gibi somut bir yapıya veya marka değeri, fikri mülkiyet hakları ve motivasyon gibi soyut bir yapıya sahip olabilir. Kuruluşun yapması gereken şey varlıkların değerler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasıdır. Planlar kısa, orta ve uzun vadeli olarak kurumsal ve çevresel şartların zaman içerisinde geçireceği değişiklikler de dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

  Planların temelini kanunlar, değerler, finansal durum, varlık bilgisi ve risk teşkil eder. Bu planlama aşamasında başarı için kuruluşun sahip olduğu varlıkları iyi tanıması gerekir. Kuruluş her bir varlığın finansal değerini, risklerini, kalan ömürlerini, kalan ömür boyunca ortaya çıkacak tahmini bakım & onarım maliyetlerini, kuruluş için hangi derecede kritik olduklarını, hangi yollarla bertaraf edilmesi gerektiğini ve bertaraf etme maliyetlerini bilmelidir. Bu değerlendirmeler eldeki varlıklar için sürekli güncellenerek takip edilmelidir. Varlık Yönetimine göre herhangi bir varlık, envantere eklenmeden önce bir dizi kontrol ve değerlendirmeden geçmelidir.

  Varlık Yönetimi Sistemini Tatbik Eden Kuruluşlara Dünyadan Örnekler

  • NATIONAL GRİD – İngiltere;

  Birleşik Krallık’da elektrik ve gaz dağıtımı gerçekleştirmektedir.

  • RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.- Hindistan;

  Dünyanın 9. büyük ve en kalabalık 4. şehri olan Mumbai’ye elektrik dağıtan şirkettir.

  • HONG KONG MTR – Çin

  Günlük 5.5 milyon yolcu taşıyan Hong Kong metrosu toplam yaşanan sorunlarda %35 azalma sağlamıştır.

  • BABCOCK UK-İngiltere

  Yönettikleri askeri hava üslerinde uyguladıkları sistem sayesinde risklerini yönetebiliyorlar.

  • SCOTTİSH WATER – İskoçya;

  İskoçya’ya günde 1.3 milyon litre içme suyu sağlamakta ve 840 milyon litre atık su bertaraf etmektedir.

  Türkiye’den

  • İGDAŞ A.Ş.

  ICAS’ın yaptığı Uygunluk Değerlendirme denetimi neticesinde, ISO 55001 “Varlık Yönetim Sertifikası” almaya hak kazanmıştır.

  Kendilerine karşı sorumlu olduğu EPDK ve benzeri kurumlara karşı itibarını yükseltmiştir.

  Varlıklarını daha iyi ve verimli kullanarak tasarruf sağlamıştır.

  ICAS, Amerikan akreditasyon kurumlarından United Accreditation Foundation (UAF)’dan aldığı yetki neticesinde, ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi kapsamı ile, ISO/IEC 17021-1:2015 standardına göre Türkiye merkezli olarak akredite olan ilk ve tek kuruluş kimliğine sahip olarak denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.